» درد بغض :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» توصیه های دکتر شریعتی برای موفقیت در زندگی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» پدر :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» بهترین باش... :: ۱۳٩۱/٦/۸
» دوستت دارم... :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» فهم عاشقانه‌ی زندگی :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» بهانه زندگی :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» تبعید... :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» روز پدر مبارک.......... :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» زیرباران :: ۱۳٩٠/۳/٧
» پدرم مرد اما زندگی جاریست :: ۱۳٩٠/۱/۱
» برای مهربانی های برباد رفته :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» گریز :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» چراهرگزازمن نپرسیدی... :: ۱۳۸٩/۳/۱
» ۱۳۸٩/۱/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» امروزباران می بارد. . . :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» گاهی دلم برایت می سوزد :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» خدا هست، خدا هست و چرا غصه ؟! چرا؟! :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» مرگ تدریجی :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» ۱۳۸۸/۸/٢٤ :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» پاییز " طلایی... :: ۱۳۸۸/۸/٩
» زندگی زیباست پس زیبا باشیم... :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» ۱۳۸۸/٧/٢۱ :: ۱۳۸۸/٧/٢۱